Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-198 ซับไทย
ข้อมูลอนิเมะ

Loading…

เรื่องย่อ

อนิเมะเรื่องราวรุ่นลูกของนารูโตะ โดยมีเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่อ้างอิงฉบับมังงะแต่อย่างใด

ดูออนไลน์
ตอน / โพสต์เมื่อ
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 198 ซับไทย 7 วัน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 197 ซับไทย 2 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 196 ซับไทย 3 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 195 ซับไทย 4 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 194 ซับไทย 1 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 193 ซับไทย 1 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 192 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 191 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 190 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 189 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 188 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 187 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 186 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 185 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 184 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 183 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 182 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 181 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 180 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 179 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 178 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 177 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 176 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 175 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 174 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 173 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 172 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 171 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 170 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 169 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 168 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 167 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 166 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 165 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 164 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 163 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 162 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 161 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 160 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 159 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 158 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 157 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 156 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 155 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 154 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 153 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 152 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 151 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 150 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 149 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 148 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 147 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 146 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 145 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 144 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 143 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 142 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 141 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 140 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 139 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 138 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 137 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 136 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 135 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 134 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 133 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 132 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 131 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 130 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 129 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 128 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 127 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 126 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 125 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 124 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 123 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 122 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 121 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 120 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 119 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 118 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 117 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 116 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 115 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 114 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 113 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 112 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 111 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 110 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 109 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 108 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 107 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 106 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 105 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 104 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 103 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 102 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 101 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 100 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 99 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 98 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 97 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 96 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 95 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 94 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 93 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 92 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 91 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 90 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 89 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 88 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 87 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 86 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 85 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 84 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 83 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 82 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 81 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 80 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 79 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 78 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 77 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 76 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 75 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 74 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 73 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 72 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 71 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 70 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 69 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 68 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 67 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 66 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 65 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 64 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 63 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 62 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 61 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 60 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 59 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 58 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 57 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 56 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 55 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 54 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 53 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 52 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 51 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 50 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 49 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 48 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 47 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 46 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 45 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 44 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 43 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 42 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 41 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 40 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 39 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 38 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 37 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 36 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 35 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 34 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 33 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 32 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 31 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 30 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 29 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 28 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 27 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 26 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 25 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 24 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 23 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 22 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 21 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 20 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 19 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 18 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 17 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 16 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 15 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 14 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 13 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 12 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 11 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 10 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 9 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 8 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 7 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 6 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 5 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 4 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 3 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 2 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • ป้ายกำกับ:

  Loading…

  คุณอาจสนใจ
  7 เดือน ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 1,738
  [จบ] Yuan Long ตอนที่ 1-16 ซับไทย
  [จบ] Yuan Long ตอนที่ 1-16 ซับไทย
  1 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 1,231
  [จบ] Boku no Hero Academia 4th Season ตอนที่ 1-25 ซับไทย
  [จบ] Boku no Hero Academia 4th Season ตอนที่ 1-25 ซับไทย
  2 ปี ที่แล้ว ยังไม่จบ ซับไทย 764
  Saiki Kusuo no Ψ-nan: Kanketsu-hen ตอนที่ 1-2 ซับไทย
  Saiki Kusuo no Ψ-nan: Kanketsu-hen ตอนที่ 1-2 ซับไทย
  4 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 907
  Regalia: The Three Sacred Stars
  Regalia: The Three Sacred Stars

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  Loading…