Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-156 ซับไทย
ข้อมูลอนิเมะ

Loading…

เรื่องย่อ

อนิเมะเรื่องราวรุ่นลูกของนารูโตะ โดยมีเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่อ้างอิงฉบับมังงะแต่อย่างใด

ดูออนไลน์
ตอน / โพสต์เมื่อ
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 156 ซับไทย 3 วัน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 155 ซับไทย 1 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 154 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 153 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 152 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 151 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 150 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 149 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 148 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 147 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 146 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 145 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 144 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 143 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 142 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 141 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 140 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 139 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 138 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 137 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 136 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 135 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 134 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 133 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 132 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 131 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 130 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 129 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 128 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 127 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 126 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 125 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 124 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 123 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 122 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 121 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 120 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 119 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 118 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 117 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 116 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 115 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 114 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 113 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 112 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 111 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 110 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 109 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 108 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 107 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 106 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 105 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 104 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 103 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 102 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 101 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 100 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 99 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 98 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 97 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 96 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 95 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 94 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 93 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 92 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 91 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 90 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 89 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 88 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 87 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 86 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 85 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 84 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 83 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 82 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 81 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 80 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 79 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 78 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 77 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 76 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 75 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 74 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 73 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 72 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 71 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 70 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 69 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 68 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 67 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 66 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 65 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 64 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 63 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 62 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 61 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 60 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 59 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 58 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 57 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 56 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 55 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 54 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 53 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 52 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 51 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 50 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 49 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 48 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 47 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 46 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 45 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 44 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 43 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 42 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 41 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 40 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 39 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 38 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 37 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 36 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 35 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 34 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 33 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 32 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 31 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 30 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 29 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 28 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 27 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 26 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 25 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 24 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 23 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 22 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 21 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 20 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 19 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 18 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 17 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 16 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 15 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 14 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 13 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 12 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 11 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 10 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 9 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 8 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 7 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 6 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 5 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 4 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 3 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 2 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • ป้ายกำกับ:

  Loading…

  คุณอาจสนใจ
  2 ปี ที่แล้ว กำลังฉาย ซับไทย 918
  Gakuen Basara ตอนที่ 1-5 ซับไทย
  Gakuen Basara ตอนที่ 1-5 ซับไทย
  1 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 946
  [END] Hangyakusei Million Arthur ตอนที่ 1-10 ซับไทย
  [END] Hangyakusei Million Arthur ตอนที่ 1-10 ซับไทย
  3 วัน ที่แล้ว กำลังฉาย ซับไทย 1,519
  Sword Art Online: Alicization – War of Underworld ตอนที่ 1-13 ซับไทย
  Sword Art Online: Alicization – War of Underworld ตอนที่ 1-13 ซับไทย
  2 เดือน ที่แล้ว จบแล้ว The Movie ซับไทย 102
  Fragtime ซับไทย
  Fragtime ซับไทย
  1 ปี ที่แล้ว กำลังฉาย ซับไทย 6,155
  Hugtto! Precure ตอนที่ 1-49 ซับไทย
  Hugtto! Precure ตอนที่ 1-49 ซับไทย
  3 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 720
  [END] Nora to Oujo to Noraneko Heart ตอนที่ 1-12 ซับไทย
  [END] Nora to Oujo to Noraneko Heart ตอนที่ 1-12 ซับไทย

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  Loading…