Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-116 ซับไทย
ข้อมูลอนิเมะ

Loading…

เรื่องย่อ

อนิเมะเรื่องราวรุ่นลูกของนารูโตะ โดยมีเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่อ้างอิงฉบับมังงะแต่อย่างใด

ดูออนไลน์
ตอน / โพสต์เมื่อ
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 116 ซับไทย 17 ชั่วโมง ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 115 ซับไทย 1 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 114 ซับไทย 2 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 113 ซับไทย 3 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 112 ซับไทย 4 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 111 ซับไทย 1 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 110 ซับไทย 1 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 109 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 108 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 107 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 106 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 105 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 104 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 103 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 102 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 101 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 100 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 99 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 98 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 97 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 96 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 95 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 94 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 93 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 92 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 91 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 90 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 89 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 88 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 87 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 86 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 85 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 84 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 83 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 82 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 81 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 80 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 79 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 78 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 77 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 76 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 75 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 74 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 73 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 72 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 71 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 70 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 69 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 68 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 67 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 66 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 65 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 64 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 63 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 62 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 61 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 60 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 59 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 58 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 57 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 56 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 55 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 54 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 53 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 52 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 51 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 50 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 49 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 48 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 47 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 46 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 45 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 44 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 43 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 42 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 41 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 40 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 39 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 38 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 37 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 36 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 35 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 34 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 33 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 32 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 31 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 30 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 29 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 28 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 27 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 26 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 25 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 24 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 23 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 22 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 21 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 20 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 19 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 18 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 17 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 16 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 15 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 14 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 13 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 12 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 11 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 10 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 9 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 8 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 7 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 6 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 5 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 4 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 3 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 2 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • ป้ายกำกับ:

  Loading…

  คุณอาจสนใจ
  2 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 23,164
  [END] Gin no Guardian (The Silver Guardian) ตอนที่ 1-12 ซับไทย
  [END] Gin no Guardian (The Silver Guardian) ตอนที่ 1-12 ซับไทย
  1 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 1,290
  [END] Overlord II โอเวอร์ ลอร์ด ภาค2 ตอนที่ 1-13 ซับไทย
  [END] Overlord II โอเวอร์ ลอร์ด ภาค2 ตอนที่ 1-13 ซับไทย
  4 เดือน ที่แล้ว จบแล้ว The Movie ซับไทย 200
  Servamp Movie: Alice in the Garden ซับไทย
  Servamp Movie: Alice in the Garden ซับไทย
  3 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 489
  Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru!
  Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru!
  2 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 517
  Ansatsu Kyoushitsu: Koro-sensei Quest
  Ansatsu Kyoushitsu: Koro-sensei Quest
  3 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 474
  Danganronpa 3 The End of Kibougamine Gakuen – Mirai Hen
  Danganronpa 3 The End of Kibougamine Gakuen – Mirai Hen

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  แฟนเพจ

  Loading…